Bodrum Yarımada Basın ve Yayıncılık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi Instagram Çekilişi Katılımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Bodrum Yarımada Basın ve Yayıncılık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle “TukoTuko” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, TukoTuko bünyesinde düzenlenecek sosyal medya çekilişleri kapsamında elde edilecek tarafınıza ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır.), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve buna mukabil imha edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ve “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edilen şekilde ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca Bodrum Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 002487 sicil numarasıyla kayıtlı,  0178007648300015 MERSİS numaralı, merkezi “Yokuşbaşı Mah. Emin Arter Bulv. No.131/A Bodrum-Muğla” adresinde mukim Bodrum Yarımada Basın ve Yayıncılık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Sosyal medya platformlarında gerçekleştirilen çekilişler kapsamında toplanan kişisel verileriniz TukoTuko tarafından;

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, mevuzata uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara, ödül kazanmanız halinde ödülünüzün tarafınıza teslim edilebilmesi için iş ortaklarımızdan olan kargo şirketlerine, amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak yurtiçinde aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, çekilişlerin yapıldığı “İnstagram” gibi sosyal medya uygulamalarının veri tabanlarının yurtdışında yer alması sebebiyle tarafınızca yurt dışına da aktarılmaktadır. Bu kapsamda ödül kazanmanız halinde bunun ilanı esnasında aynı sosyal medya uygulaması kullanılacağından, kişisel verileriniz tarafınızdan alınacak açık rıza dahilinde yalnızca bu sosyal medya uygulaması ile sınırlı olarak yurtdışına da aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Çekilişe katılmanız ile birlikte tarafınızca alenileştirilen Kimlik Verileri(ad, soyad) İletişim Verileri (e-posta adresi, ikametgah adresi, telefon numarası, sosyal medya kullanıcı adı), Görsel Veriler (profil fotoğrafı) tipindeki kişisel verileriniz şirketimiz tarafından elektronik ortamda otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Bu kapsamda; tarafınızca alenileştirilen Instagram profilinizde yer alan ve tarafınızca özgürce belirlenmiş bilgiler ile bir üst paragrafta anılan farklı tipteki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/c-d-e bentleri uyarınca, i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ii) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman kişisel verilerinizle ilgili;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgileri,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgileri,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,
  • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini,

talep edebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı şekilde “Yokuşbaşı Mah. Emin Arter Bulv. No.131/A Bodrum-Muğla” adresine noter kanalıyla veya şahsi başvurunuzla ya da güvenli elektronik imza veya mobil imzanızı kullanarak yahut veri kayıt sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak info@tukotuko.com.tr adresine iletebilirsiniz. Bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, USB bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Bodrum Yarımada Basın ve Yayıncılık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi